Arhive etichetă: lista

Dacă dorești să mărturisești împotriva ecumenismului și a pseudo-sinodului din Creta

Preiau în continuare integral articolul acesta și acesta de pe site-urile Saccsiv și Ortodox Info deoarece le consider de interes public și merită să fie date mai departe celor care doresc să se implice, fie cu o mărturisire personală, fie cu strângere de semnături pe liste. Mai jos găsiți informațiile necesare.

Campania de strângere de semnături în sprijinul Rezoluției Sinaxei Naționale a clericilor, monahilor și credincioșilor ortodocși nepomenitori

 

 

Până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni a lunii iulie 2017 se va desfășura o campanie națională de strângere de adeziuni la Rezoluția Sinaxei. Naționale de la Botoșani a preoților, monahilor și credincioșilor care au întrerupt pomenirea ierarhilor părtași la adunarea din Creta.

Cei ce doresc să semneze această rezoluție (vezi conținutul ei mai jos) vor putea să o facă în felul următor:

 1. Lista de adeziuni se poate descărca din secțiunea de la sfârșitul acestui articol.
 2. Cine dorește să se implice în colectarea de semnături de la mai multe persoane va strânge personal acele semnături, după care va completa declarația pe proprie răspundere de la sfârșitul fiecărui tabel, care atestă că datele și semnăturile colectate sunt reale,iar când va trimite listele pe care le-a completat va adăuga o copie de pe propriul buletin/carte de identitate, pentru ca noi să avem dovada că cel ce a strâns semnăturile este la rândul său real și că datele sale de identitate sunt reale, pentru cazul în care organele judiciare ne-ar putea cere acest lucru. Atenție!Copia de pe actul de identitate o prezintă numai cel ce strânge semnăturile, nu și cei ce le dau. Cei ce le dau, prezintă actul de identitate celui ce le strânge, iar cel ce le strânge scrie personal cu atenție pe listă datele cerute.
 3. Atât cei ce semnează Rezoluția, cât și cei ce culeg semnături trebuie să aibă vârsta mai mare de 18 ani, pentru a avea capacitate de exercițiu deplină.
 4. În completarea datelor de la subsolul tabelului se poate scrie și de către cei ce culeg datele și semnează tabelul la rubrica CNP „Refuz CNP din motive de conștiință”, după indicațiile de la paragrafele 8 și 9.
 5. Cel ce întocmește listele de semnături va avea asupra sa un exemplar din Rezoluție (tipăriți varianta de la sfârșitul articolului), pe care, la cerere, îl va putea pune la dispoziția celor ce doresc să îl citească, pentru a fi informați în legătură cu conținutul acesteia.
 6. Listele colectate se trimit prin poștă la adresa: Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina, Căsuța poștală 1247, Oficiul poștal 3, Suceava, care va și centraliza datele respective. Avem nevoie de liste originale, motiv pentru care nu le putem primi decât prin poștă.
 7. Este de preferat ca pe o listă să se găsească mai multe persoane, să nu fie completată de o singură persoană. Dacă se întâmplă să fie completată doar de o singură persoană, persoana respectivă este rugată să completeze și în tabel și sub tabel, deoarece este în același timp și cel ce dă datele și cel ce le cere, și să atașeze și o copie de pe propriul buletin/carte de identitate.
 8. Cei ce nu doresc să dea CNP-ul, sunt rugați să dea seria și numărul de buletin, iar la CNP să se menționeze de către posesorul actului de identitate:“Refuz CNP din motive de conștiință”.
 9. Cei ce au semnat deja rezoluția, neștiind că au opțiunea de a nu folosi CNP, îi rog să adreseze o declarație președintelui Asociației, dupămodelul „Declaratie stergere CNP” de mai jos, pentru ca CNP-ul să le fie șters din rubrica unde au semnat. Declarația va fi trimisă tot prin poștă la adresa de mai sus.
 10. Când se strâng adeziuni de la monahi sau monahii, se vor colecta datele personale din buletin, iar la nume și prenume se poate adăuga între paranteze dedesubt identitatea monahală (monah X, schimonah Y, monahia Z etc.), dacă monahul sau monahia respectivi doresc ca acestea să fie cunoscute.
 11. Românii din Diaspora vor completa cu datele din actul de identitate sau din pașaport, în cazul în care nu au act de identitate, iar semnăturile se vor trimite tot prin poștă la adresa de mai sus. Vă rugăm să țineți cont de durată mai mare de timp necesară pentru a ajunge în România.
 12. Nu se admit semnături în numele altor persoane, cel ce dă datele trebuie să fie obligatoriu titularul actului de identitate care le dă.
 13. Cei ce doresc să semneze vor fi întrebați dacă nu au mai semnat Rezoluția o dată, cu prilejul Sinaxei propriu-zise, sau cu alte ocazii.Rezoluția nu poate fi semnată de mai multe ori de aceeași persoană!
 14. Cei ce se implică în această campanie sunt voluntari, îndemnați de propria conștiință, nu sunt trimiși în teritoriu nici de Sinaxa Națională, nici de Asociația Sfinții Mărturisitori din închisori – Bucovina, nici de Parohia Schit Orășeni. Din acest motiv,toată răspunderea juridică pentru modul în care colectează datele, pentru veridicitatea acestor date, aparține celor ce le colectează și semnează dedesubtul tabelelor declarația pe proprie răspundere că datele sunt corecte!
 15. Colectarea acestor date se va face numai pe baza liberei conștiințe a fiecărei persoane, care va putea fi informată, comunicându-i-se, la cerere, şi documentația, dar în niciun caz nu se vor crea situații de scandal prin parohii, nu se vor face acțiuni de destabilizare a parohiilor, de intimidare sau de insultare a preoților sau credincioșilor care își pomenesc ierarhii. Cine încalcă această normă de conduită este direct responsabil și nu va putea pretinde că a fost mandatat de Sinaxa Națională să facă acest lucru.

La sfârșitul perioadei de colectare a datelor, toate tabelele cu semnături vor fi xeroxate, Președintele Asociației Sfinții Mărturisitori din închisorilor – Bucovina va scrie pe fiecare copie că este conformă cu originalul și va semna. Semnăturile vor fi trimise Cancelariei Sinodului Sfintei Biserici Ortodoxe Române, împreună cu textul Rezoluției Sinaxei Naționale. Tabelele originale vor fi păstrate la sediul Asociației Sfinții Mărturisitori din închisori – Bucovina.

Datele personale colectate vor putea fi văzute doar de către membrii Asociației Sfinții Mărturisitori din închisori – Bucovina, de către cei ce le-au colectat și de către membrii Sinodului Sfintei Biserici Ortodoxe Române. Nimeni altcineva nu va avea acces la ele și nu vor fi folosite pentru niciun alt scop.

Tabelele nu se vor publica pe internet sau în alte forme media, urmând a se anunța doar numărul de semnături colectate.

Declaratie stergere CNP   |   Listă de adeziune – tabel    |   Rezolutie_sinaxa_botosani

REZOLUȚIA SINAXEI de la Botoșani împotriva ecumenismului și a pseudosinodului din Creta

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

Noi, clericii, monahii și credincioșii ortodocși care ne opunem ecumenismului, reuniți în Duminica Sfinților Români în Sinaxa națională a clericilor, monahilor și credincioșilor care au întrerupt pomenirea ierarhilor părtași ai adunării din Creta, din dorința de a păstra neschimbată Sfânta Credință Ortodoxă, pe care am primit-o din generație în generație de la Hristos, prin Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, pe care au apărat-o cu prețul vieții toți mărturisitorii ortodocși de-a lungul istoriei:

 1. Condamnăm ecumenismul ca erezie a tuturor ereziilor, care, prin tăgăduirea unității Bisericii, are ca scop ștergerea hotarului dintre Ortodoxie și ereziile de inspirație creștină, celelalte religii monoteiste și cele păgâne și realizarea unei uniuni religioase sincretiste între acestea, pe baza unui minimalism dogmatic și a unei pretinse “unități în diversitate”; cerem Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să condamne definitiv și irevocabil ecumenismul ca erezie și toate practicile ecumeniste ca eretice.

 2. Condamnăm, ca autoare a ecumenismului și a tuturor ideologiilor globaliste, francmasoneria, osândită de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin Temeiul 785 din 11 martie 1937, aflat în vigoare și în prezent, ca organizație anticreștină și religie păgână; recomandăm tuturor ierarhilor, clericilor și poporului credincios ortodox să nu aibă nicio legătură cu aceasta, după cum hotărăște decizia Sfântului Sinod din 1937.

 3. Condamnăm Consiliul Mondial al Bisericilor”, „Conferința Bisericilor Europene”, toate formele de organizare ecumenistă la nivel mondial, regional, național sau local ca organizații eretice sincretiste și toate practicile spirituale greșite inspirate din implicarea ortodocșilor în mișcarea ecumenistă; cerem Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să dezafilieze Biserica Ortodoxă Română de la toate aceste organizații, să întrerupă participarea la toate nivelurile de reprezentare în toate activitățile ecumeniste: adunări generale CMB sau CBE, acorduri teologice, comisii teologice, rugăciuni comune etc.

 4. Condamnăm așa-numitul “Sfânt și Mare Sinod din Creta (iunie 2016) ca adunare eretică, respingem toate documentele sale, pe motiv că legiferează ecumenismul ca doctrină eclesiologică și politică misionară în Biserica Ortodoxă, recunosc un statut eclesial ereziilor, distrug principiul unanimității ca regulă de validare a unui sinod, aprobă căsătoriile mixte; cerem Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să le reanalizeze și să le respingă în bloc.

 5. Anunțăm că, în baza canoanelor 31 Apostolic, 15 I-II, 3 Sin. III Ec., ne-am îngrădit de erezia ecumenismului prin întreruperea pomenirii la sfintele slujbe a ierarhilor care au semnat direct hotărârile adunării din Creta, dar și a celor care le-au acceptat tacit, prin participarea la ședința Sfântului Sinod din 28-29 octombrie 2016 sau prin necondamnare publică a acestora; nepomenirea va continua până când ierarhii se vor dezice, în mod public, la nivel de Sfânt Sinod, sau în mod personal, de aceste hotărâri, rezervându-ne dreptul de a o relua ori de câte ori aceștia vor angaja Biserica în orice fel de acțiune ecumenistă de genul celor condamnate în articolele 1, 3, 4, care să împlinească condițiile cerute de canoanele invocate în acest articol pentru întreruperea pomenirii episcopului propovăduitor al ereziei.

 6. Urmând celor spuse de Sfântul Maxim Mărturisitorul, îi îndemnăm, îi susținem și îi așteptăm pe toți preoții (mai ales pe cei ce mărturisesc deschis împotriva adunării din Creta, dar nu au întrerupt încă pomenirea), ca, în baza Sfintelor Canoane menționate în articolul 5 și a practicii Sfinților Părinți în astfel de situații, să întrerupă pomenirea ierarhilor care nu se dezic public de hotărârile adunării din Creta și să se ralieze cererilor către Sfântul Sinod referitoare la ecumenism, formulate în articolele 1,3,4.

 7. Recomandăm credincioșilor care, după o temeinică informare cu privire la hotărârile eretice ale adunării din Creta și la poziția Sfintelor Sinoade și a Sfinților Părinți față de acele rătăciri ecumeniste, decid să întrerupă comuniunea bisericească cu ierarhii părtași la ecumenismul legiferat de adunarea din Creta, să frecventeze bisericile preoților care au întrerupt pomenirea, iar în duhul smereniei și al dragostei, să îi informeze pe alți creștini și pe preoții pomenitori în legătură cu motivele care i-au determinat să întrerupă comuniunea bisericească cu cei părtași la erezie și să militeze pentru îndeplinirea cererilor adresate Sfântului Sinod referitoare la ecumenism, formulate în articolele 1,3,4.

 8. Condamnăm represiunea la care sunt supuși preoții, monahii și monahiile care au întrerupt pomenirea, respectiv comuniunea bisericească, iar în baza canoanelor invocate în articolul 5, considerăm caterisirile preoților mărturisitori ca lipsite de validitate, le dăm acestor preoți cinstea ce se cuvine apărătorilor Ortodoxiei împotriva schismei și ereziei, deoarece și-au respectat promisiunea făcută la hirotonire de a fi păstori ai turmei lui Hristos, și respingem ca insultătoare și necanonice catalogări de genul “fostul preot”, “schismatic”, “fanatic” etc.

 9. Salutăm poziția acelor Biserici locale care au decis să nu participe la adunarea din Creta, să nu-i recunoască deciziile și să rămână ferme împotriva ecumenismului și pe cea a episcopilor care nu au semnat sau au respins documentele și mărturisesc public împotriva acelei adunări eretice, adresându-le rugămintea de a folosi toate instrumentele canonice și pastorale puse la îndemână de Sfintele Sinoade și Sfinții Părinți pentru a împiedica răspândirea și permanentizarea în Biserică a ereziei ecumeniste legiferate în Creta și a determina întrunirea unui sinod ortodox, care să condamne oficial adunarea din Creta, ecumenismul și, nominal, pe episcopii ce vor rămâne adepți ai acestora.

 10. Respingem cu tărie acuzația că, prin întreruperea pomenirii ierarhilor părtași ai ecumenismului și ai adunării din Creta, am comis un act schismatic sau o revoltă contra arhiereilor Bisericii noastre. Suntem în comuniune cu Bisericile locale și cu episcopii care resping public ecumenismul și adunarea din Creta, cu preoții și credincioșii acestora, precum și cu preoții și credincioșii care au întrerupt comuniunea cu episcopii care le acceptă, rămânem în Biserica Ortodoxă Universală, în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, neavând intenția de a ne separa de ea, de a adera la organizații eretice sau schismatice, de a intra sub ascultarea altor episcopi decât cei ai locului.

 11. Îi așteptăm pe ierarhii Bisericii noastre să se dezică de ecumenism și de adunarea din Creta și să se pună în fruntea luptei ortodocșilor români contra ecumenismului și îndemnăm stăruitor tot poporul credincios ortodox să săvârșească post, rugăciune și nevoință, pentru ca Dumnezeu să ridice ierarhi și preoți ortodocși mărturisitori, care să apere Adevărul Ortodoxiei, și să păzească Sfânta Sa Biserică Ortodoxă de dezbinările provocate de erezii și schisme.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,
ale Sfinților Români, a căror pomenire o facem astăzi,
ale Sfinților Martiri ai închisorilor comuniste și ale tuturor Sfinților, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Adoptată în Botoșani, astăzi, 18 iunie 2017, în Duminica Sfinților Români, după participarea la Sfinta Liturghie la Parohia “Schimbarea la Față a Domnului” Schit Orășeni

Anunțuri

20 de lucruri care iti vor face viata mai frumoasa

In viata sunt lucruri simple care ni se par normele si carora nu le mai acordam atentia cuvenita, desi ne pot face viata mai frumoasa.

Daca vrei sa-ti imbunatatesti viata, tine minte aceste 20 lucruri simple:

 1. Fa zilnic o plimbare pe jos de 30 de minute. In timp ce mergi, zambeste!
 2. Pastreaza o perioada de tacere de cateva minute in fiecare zi;
 3.  In fiecare dimineata, cand te trezesti, stabileste continuarea la urmatoarea propozitie: “Scopul meu astazi este sa… “;
 4. viata mai frumoasaIn alimentatia ta zilnica, introdu singurele E-uri care nu sunt nocive: energie, empatie si entuziasm;
 5. Schimba-ti obiceiurile si fa ca in alimentatia ta sa se regaseasca alimente care cresc in copaci, altele decat cele fabricate;
 6. Consuma lichide: ceai verde si apa. Mananca migdale, nuci, afine, peste, broccoli.
 7. Alege zilnic 3 oameni pe care sa-i faci sa zambeasca;
 8. Nu-ti irosi energia ta pe barfa, vampiri energetici, probleme din trecut, ganduri negative ori alte lucruri pe care nu le poti controla tu insuti. Investeste-ti energia in momentele pozitive ale prezentului, pentru ca acestea te vor face sa te simti bine.
 9. Viata nu este corecta, insa tot este buna;
 10. Viata este prea scurta ca sa iti pierzi timpul urand pe cineva. Iarta-i pe cei care ti-au gresit, pentru tot;
 11. Aminteste-ti mereu ca esti prea binecuvantat/a pentru a fi stresat/a. Sunt altii care o duc mai rău.
 12. Fa pace cu trecutul tau pentru ca acesta sa nu-ti strice prezentul si nici viitorul.
 13. Nu compara viata ta cu a altora. Nu ai nicio idee despre ce este calatoria lor prin viata.
 14. Nicio alta persoana nu este raspunzatoare de starea ta in afara de tine.
 15. Contracareaza fiecare lucru rau, gandindu-te: “ In cinci ani, va mai conta asta?”
 16. Ajuta-i pe toti cei care au nevoie sa fie ajutati. Fii generos. Fii tu cel care da, nu cel care ia.
 17. Oricat de buna sau rea ar fi o situatie, tot se va schimba ea la un moment dat.
 18. Jobul tau nu va avea niciodata grija de tine, nici macar atunci cand cand esti bolnav. Prietenii tai o vor face. Pastreaza legatura cu ei.
 19. Invidia este o mare pierdere de timp si energie. Deja ai absolute toate lucrurile de care ai nevoie.
 20. In fiecare noapte, inainte sa mergi la culcare, gandeste-te la propozitiile urmatoare: “Sunt recunoscator pentru… ” si “Astazi am realizat…”
Faceti-va viata mai frumoasa, de voi depinde asta!

Guest post de Ciprian Miron. Copyright (C) 2013. Reprodus cu permisiunea scrisă a autorului de aici.

Retrospectiva Discerne 2011-2013

Ca la fiecare început de an, am pregătit o retrospectivă a blogului Discerne. Atât pentru anul ce a trecut, cât şi per ansamblu. Iată o istorie detaliată.

2012-emailteaser

2011 pe scurt

Pe 8 martie, am lansat blogul cu primul articol public, Brandul lui Gigi. Am publicat primele 6 luni, la intervale neregulate, mai ales articole despre negociere şi persuasiune, branding personal şi metaprograme. Multe din articolele acestea le-am rescris sau le-am şters, din diferite motive. Din acelea, acum au mai rămas doar vreo 30 de articole publice, care estimez că sunt doar jumătate din ce am publicat atunci.

La sfârşitul anului, Discerne a ajuns în căutările pe Google primul şi al doilea rezultat de pe prima pagină după „discerne”. Al doilea rezultat era tot blogul Discerne. A treia era definiţia din dicţionar.

record absolut de zi: 489 de vizualizări, 28 decembrie 2011

raportul WordPress pentru 2011

2012 pe scurt

Cu Discerne, am câştigat Campionatul Naţional de Blogging 2012! De asemenea, am câştigat şi campania Profi te premiază – Powered by Vodafone! Şi nu doar atât! Marius Călugăru, a.k.a. Blogatu, mi-a luat anul care a trecut un interviu despre blogging. Bianca Ionel mi-a luat un interviu despre brandingul personal, iar la sfârşitul anului, am  reuşit să public prima mea carte pornită de la articole publicate pe bloguri: Căile persuasiunii în negociere. Vă invit să citiţi şi acest interviu cu mine pe marginea acestui volum la care am lucrat din 2005. Discerne a devenit principalul blog pe care public.

Prima pagină a depăşit 10.000 de vizualizări, iar tot blogul peste 50.000 de vizualizări. Numărul de abonaţi a sărit de 100. Numărul de post-uri publice a depăşit 150, din care peste 100 de articole. Record absolut de zi: 649 de vizualizări, 26 septembrie 2012

Discerne a intrat în top 200 de bloguri din România pe Zelist (de la jumătatea lui mai la jumătatea lui iulie 2012), atingând chiar poziţia 129 (fă click pe imagine).

evolutie Discerrne 2012

raportul WordPress pentru 2012

2013 pe scurt

Discerne a devenit blog colectiv, având 2 colaboratori constanţi: av. George Perju şi Răzvan Goldstein. A depăşit de curând aceste zile 150.000 de vizualizări, şi 300 de post-uri. A atins cifra de 250 de abonaţi. Prima pagină a depăşit 24.000 de vizualizări. În fiecare zi, sunt cel puţin 300-400 de vizualizări de la cel puţin 150-200 de internauţi (record absolut de zi: 509 de vizualizări, 10 decembrie 2013). Mi-am concentrat atenţia exclusiv pe blogging doar aici, am abandonat celelalte bloguri pe care scriam. Luna noiembrie a adus un record remarcabil: peste 10.000 de vizualizări.

În 2013, Discerne a mai câştigat locul 1 sau 2 la trei alte campanii de blogvertising.

La sfârşitul lui 2013, mi-am luat o foarte utilă pauză.

raportul WordPress pentru 2013

Situaţia în ianuarie 2014

Luni, 6 ianuarie 2014, s-a înregistrat ziua cu cele mai multe vizualizări, în ultimele 15 luni: 546 – deci chiar mai mult şi decât recordul din 2013 – şi asta în perioada de pauză!

Uitându-mă înapoi peste majoritatea articolelor, îmi dau seama că în marea lor parte, ele conţin un mesaj pozitiv, educaţional, încurajator. Perspectiva unui ansamblu al lor ansamblu este foarte utilă, întrucât după ce vei fi citit 20, 30, 40 de articole de la arhivă, cu siguranţă vei fi învăţat ceva care pus în practică, va îmbunătăţi lumea ta, compania ta, relaţiile tale cu alţii.

Îmi place să cred că te-am inspirat, că te-am informat şi că ţi-am oferit întrebări şi răspunsuri pe care poate nu ştiai că le căuţi. Mă găsesc tot mai des în situaţia în care le recomand unor clienţi sau cursanţi de-ai mei să citească anumite articole pe care le-am scris, deoarece am sintetizat pe acest blog multe cunoştinţe valoroase, la care acum îmi vine uşor doar să fac trimitere, spre a le împărtăşi cât mai uşor.

Cele mai multe vizite, în afară din România (113.000+), au venit, în perioada 25 feb 2012 – 10 ianuarie 2014, în ordine din:

 • Moldova, Italia, Statele Unite ale Americii, Italia, Marea Britanie, Germania (între 1000-6000 de vizualizări din fiecare),
 • Suedia, Spania, Franţa, Austria, Belgia, Canada, Olanda, Elveţia, Ungaria, Polonia, Grecia, Danemarca (între 100 şi 1000 de vizualizări pentru fiecare din acestea) şi
 • alte 85 de state.

E ceva. Sunt cam jumătate din statele globului pământesc 🙂

Recapitulare

Din cele peste aprox. 400 de post-uri publicate până acum pe Discerne, 302 sunt publice, inclusiv acesta. Restul au mai dispărut pe la diferite curăţenii pe blog. Din cele 302 post-uri publice, 220 sunt articole cu conţinut original scris în întregime de mine.

302 post-uri:

51 posturi care sunt scrise de alţii în afară de Ştefan Alexandrescu

18 liste de articole şi retrospective

13 post-uri autopromoţionale

220 de articole de conţinut (nu doar post-uri), originale (nu preluate din alte părţi) de conţinut (nu doar promoţionale) scrise de mine (nu guest-post-uri). Detalii la arhivă . Aceste cifre sunt valabile acum, 14 ianuarie 2014. Ele se vor schimba, cu siguranţă, în timp.

Am conceput acest articol ca pe o retrospectivă foarte meticuloasă şi de aceea, am realizat o serie de tabele pe care te invit să le accesezi aici cu topurile celor mai bune articole şi pagini de pe acest blog scrise, pe 2011, 2012, 2013 şi per ansamblu.

Cele mai bune şi cele mai citite articole şi pagini pe Discerne

Te invit să rămâi alături de Discerne şi în 2014! Îmi propun să public câte un post la fiecare 1-2 zile.

Îţi mulţumesc!

Ştefan Alexandrescu, blogger

Articole despre stress şi inteligenţă emoţională

De-a lungul timpului, am publicat pe blogurile mele aceste articole pe care le consider deosebit de importante ca bază pentru a şti cum să-ţi controlezi şi să-ţi foloseşti emoţiile într-o manieră productivă. Mult succes în a aplica ce înveţi din ele!

 1. Stressul în organizaţii – câteva repere

 2. Răspunsul la stres

 3. De ce sunt românii stresaţi

 4. Cum şi de ce se produce stresul la muncă

 5. Stress and Productivity

 6. Romanians Work Jobs They Hate So They Can Buy Properties Without Enjoying Them 

 7. Meta Modalities

 8. The Impact of Negative Feed-back

 9. DOs and DON’Ts about Fear and Apprehension

 10. DOs and DON’Ts about Anger

 11. DOs and DON’Ts about SADNESS

 12. DOs and DON’Ts about Joy

 13. Studiu de caz din experienţa în managementul conflictelor

 14. Conflictul motivaţional

american stress quote