Model de fişa postului pentru manager resurse umane

Departament: Resurse umane

Poziția în COR: 123207

Denumirea postului de muncǎ: Manager resurse umane

Obiectivele specifice ale activitatii de munca: Titularul postului are rolul de a asigura elaborarea şi implementarea politicilor de resurse umane (recrutare, selecţie, integrare, pregătire profesională, motivare, organizare şi relaţii de muncă) care să asigure firmei necesarul de personal corespunzător din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

Relaţii ierarhice:

  • este subordonat: Directorului General

  • are în subordine:

  • Specialist salarizare

  • Specialist recrutare

  • Referent resurse umane

Relaţii funcţionale: Stabileşte prin proceduri şi indicaţii metodologice cum trebuie executate operaţiunile legate de politicile de resurse umane ale firmei, asigură şi urmăreşte realizarea lor la nivel de firmă. În acest sens, are relaţiicu:

  • Directorii şi managerii firmei

  • Personalul de execuţie

Relaţii de colaborare: cu directorii/managerii departamentelor firmei

Responsabilităţile postului:

 

  

1. Legat de activităţile specifice, răspunde de:

respectarea numărului de salariaţi aprobat de direcţia generala, selecţionarea candidaţilor care corespund cel mai bine postului şi integrarea noilor angajaţi

respectarea clauzelor contractuale negociate

corectitudinea înregistrărilor/actualizărilor în documentele de personal

corectitudinea elaborării fiselor de post şi a formularelor de evaluare

calitatea programelor de training aprobate şi de evaluare post-training

examinarea revendicărilor şi medierea conflictelor în organizaţie

actualizarea şi comunicarea la nivelul organizaţiei a documentelor de formalizare a structurii organizatorice aprobate: organigrame, ROI, etc.

respectarea normelor interne de personal si a legislaţiei muncii

 

  

2. Legat de funcţiile manageriale, răspunde de:

coordonarea eficientă a personalului din subordine şi respectarea de către acesta a normelor interne

dotarea corespunzătoare a subordonaţilor cu resursele necesare

calitatea pregătirii profesionale a angajaţilor din subordine

 

  

3. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate

păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă

utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei

respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său

adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei

implicarea sa în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma

 

  

Activităţi principale

– Angajarea, formarea şi perfecţionarea personalului firmei

– Coordonarea activităţii de remunerare a personalului firmei

– Elaborarea şi implementarea programelor de evaluare a personalului

– Elaborarea şi implementarea sistemelor de motivare a personalului

– Gestionarea relaţiilor de muncă

– Stabilirea şi urmărirea respectării regulilor generale de comportament

– Conducerea şi organizarea departamentului

 

  

Sarcini şi îndatoriri:

1. Asigură angajarea, formarea şi perfecţionarea personalului necesar firmei

Identifică/centralizează necesarul de personal din firmă şi urmăreşte încadrarea în limitele aprobate

Asigură necesarul de personal prin recrutare internă şi externă

Negociază contractele de angajare şi urmăreşte respectarea clauzelor acestora

Urmăreşte respectarea echităţii interne şi externe şi propune corecţiile necesare

Urmăreşte orientarea şi integrarea în organizaţie a noilor angajaţi

Identifică nevoile de instruire ale personalului, în colaborare cu managementul

– Elaborează programe de instruire şi le implementează în colaborare cu managementul

Monitorizează piaţa forţei de muncă şi a furnizorilor de servicii din domeniu

Asigură legătura cu departamentul resurse umane din cadrul firmei-mamă

Asigură respectarea cadrului legal concomitent cu susţinerea intereselor firmei

2. Coordonează activitatea de remunerare a personalului firmei

Asigură stabilirea drepturilor salariale şi sociale ale angajaţilor conform negocierii la angajare, legislaţiei în vigoare şi a normelor interne specifice firmei

Verifică şi avizează documentele de personal cu referire la nivelurile salariale: ştate de plată, declaraţii lunare către instituţiile de stat, adeverinţe de salariat, decizii de transfer, cuantumul bonusurilor şi al altor drepturi cu impact asupra remunerării salariaţilor

– Coordonează activitatea de re-evaluare salarială semestrială, pe baza propunerilor managementului şi în corelaţie cu indicatorii macro-economici

Urmăreşte asigurarea echităţii interne şi externe printr-o politică adecvată de salarizare

3. Elaborează şi implementează programe de evaluare a personalului

Elaborează sisteme specifice de evaluare a personalului

Coordonează şi monitorizează procesul de evaluare

Centralizează rezultatele evaluărilor şi le analizează în corelaţie cu celelalte activităţi ale departamentului Resurse Umane

Raportează rezultatele evaluărilor şi înaintează propuneri direcţiei generale

4. Elaborează şi implementează sisteme de motivare a personalului

Realizează analize la nivelul firmei cu privire la nivelul de satisfacţie a angajaţilor şi propune managementului firmei măsuri de corecţie necesare

Realizează sondaje cu privire la piaţa forţei de muncă, identifică şi propune măsuri pentru creşterea motivării angajaţilor

Propune măsuri în vederea îmbunătăţirii structurii de organizare a firmei

5. Asigură buna gestionare a relaţiilor de muncă

Asigură asistenţa managementului în problemele legate de relaţiile între angajaţi

– Facilitează comunicarea pentru dezvoltarea/menţinerea unui climat pozitiv al relaţiilor dintre angajaţi

Concepe proceduri şi alte documente specifice firmei pe probleme de relaţii de muncă

– Mediază eventualele situaţii de natură conflictuală între angajaţi

6. Stabileşte şi urmăreşte respectarea regulilor generale de comportament

Elaborează instrumente de formalizare a politicilor de personal: organigrama, ROI, manualul angajatului, proceduri de lucru etc.

Informează angajaţii cu privire la politicile de personal ale firmei

Elaborează şi propune conducerii proceduri de resurse umane, le difuzează şi urmăreşte respectarea acestora la nivel de firma

Monitorizează respectarea normelor de comportament ale firmei; propune/avizează măsuri disciplinare

7. Conduce şi organizează activitatea departamentului

Stabileşte sarcinile salariaţilor din subordine şi priorităţi în executarea acestor sarcini

Elaborează şi actualizează fişele de post ale salariaţilor din subordine

Evaluează periodic activitatea salariaţilor din subordine

Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale

Propune recompensarea/sancţionarea personalului din subordine conform normativelor interne

Asigură respectarea normelor interne de funcţionare ale firmei de către personalul din subordine

 

  

Autoritatea postului:

Reprezintă compania în relaţia cu autorităţile publice pentru probleme de personal

Negociază clauzele contractelor de angajare în limitele stabilite/agreate de direcţia generală

Semnează contractele de muncă la rubrica angajator

Semnează state de plata, declaraţii lunare către instituţiile de stat, adeverinţele de salariat, contracte cu furnizorii de servicii specifice departamentului, actele necesare în vederea obţinerii avizelor pentru cetăţenii străini, corespondenţa departamentului

Stabileşte modificările cu impact asupra salariului în conformitate cu politica firmei

Elaborează şi difuzează la nivel de firmă norme, reguli şi proceduri de resurse umane aprobate de conducere

Propune măsuri de optimizare a structurii organizatorice şi a modalităţilor de lucru

Solicită angajaţilor informaţii/documente legate de problemele de resurse umane ale firmei

Solicită respectarea normativelor de resurse umane, propune managementului sancţiuni pentru angajaţii ce nu se conformează acestora

Avizează: fişe post/evaluare; cereri de concediu, modificări de orar, prime/sancţiuni pentru personalul firmei

Susţine/respinge propunerile managementului legate de continuarea activităţii după perioada de probă a angajaţilor firmei (motivând în cazul refuzului)

Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pt. subordonaţi şi ia măsuri de eficientizare a activităţii lor

Decide prelungirea sau încetarea activităţii după perioada de probă a subordonaţilor

Condiţiile fizice ale desfăşurării muncii: – în departamentul resurse umane

Orar de lucru: – normă întreagă: 9:00-17:00

Pregatirea necesara postului de munca:

Nivel de studii: studii superioare

Cursuri de pregătire: Management, Resurse Umane, Psihologie, Legislaţie

 

  

Experienţă:

– în domeniu: minim 4 ani

– pe post: 2 ani experienţă pe post asemănător

 

  

Cunoştinţe necesare:

Psihologie organizaţională

Cunoştinţe juridice/legislaţia muncii

Limba engleză (citit, scris, vorbit)

Cunoştinţe de management

Cunoştinţe privind tehnici de negociere

Operare PC (MS Office)

Cunoaşterea pieţei locale a forţei de muncă

Cunoaşterea generală a mediului de afaceri românesc

Cultură generală

 

  

Aptitudini şi deprinderi necesare:

Aptitudine generală de învăţare

Aptitudini de comunicare orală şi scrisă

Abilităţi de negociere

Acordare de consultanţă şi consiliere

Aptitudini de conducere: previziune, organizare, decizie, coordonare, control – evaluare

 

  

Cerinţe pentru exercitare:

Inteligenţă de nivel superior

Echilibru emoţional

Capacitate de a evalua şi a lua decizii

Abilităţi de lucru cu oamenii

Rezistenţă mare la stres

Trăsături pozitive de caracter: exigenţă, obiectivitate, spirit critic, consecvenţă în acţiune

Comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe)

Capacitate de abstractizare

Încredere in sine

Organizare personală

Aptitudine generala de învăţare

Aptitudini de comunicare orală şi scrisă

Abilităţi de negociere, de consultanţă şi consiliere

Capacitate de adaptare

Iniţiativă

Dorinţa de a oferi ajutor altor persoane

Amabilitate

Motivaţie

 

  

Din fişa postului rezultǎ urmatoarea psihograma:

Abilitǎţi cognitive şi caracteristici de personalitate cerute:

Cunoştinţe:

De resurse umane şi personal:cunoştinţe asupra principiilor şi procedurilor de recrutare, selecţie şi instruire de personal, asupra recompensării şi beneficiilor, relaţiilor de muncă şi negocierii precum şi asupra sistemelor informatice destinate managementului

de personal

De administraţie şi management:cunoaşterea principiilor de management şi afaceri implicate în planificarea strategică, alocarea de resurse, modelarea resurselor umane, tehnici de conducere, metode de producţie şi coordonarea angajaţilor şi resurselor

De psihologie: cunoştinţe asupra comportamentului uman şi performanţelor; asupra diferenţelor interumane din perspectiva abilităţilor, personalităţii şi învăţării; asupra învăţării şi motivaţiei; asupra metodelor de cercetare psihologică; asupra evaluării şi tratamentului tulburărilor afective şi comportamentale.

De educare şi instruire:cunoaşterea metodelor şi principiilor pentru proiectarea de programe de instruire, de predare şi instruire a indivizilor şi grupurilor, de măsurare a eficacităţii programelor de instruire

 

  

Deprinderi:

De management al resurselor de personal:motivarea, dezvoltarea şi orientarea angajaţilor în procesul muncii, identificarea celor mai potrivite persoane pentru un post de muncă.

De rezolvare a unor probleme complexe:identificarea problemelor complexe şi revizuirea informaţiilor legate de acestea pentru a putea dezvolta şi evalua alternative şi a implementa soluţii.

De evaluare a sistemelor:identificarea măsurătorilor şi indicatorilor performanţei sistemului şi a acţiunilor necesare pentru îmbunătăţirea sau corectarea performanţelor raportat la scopurile sistemului

De ascultare activă:concentrarea atenţiei asupra a ceea spun oamenii, depunerea de efort pentru a înţelege punctele de vedere susţinute de alţii, formularea adecvată a întrebărilor şi

evitarea întreruperii discursului celorlalţi în momente nepotrivite

De învăţare activă:înţelegerea implicaţiilor informaţiei noi asupra proceselor decizionale şi de rezolvare de probleme, atât cele curente cât şi cele viitoare

De gândire critică:utilizarea logicii şi raţionamentului pentru a identifica punctele tari şi punctele slabe ale unor soluţii alternative, concluzii sau abordări ale situaţiilor problemă.

De vorbire:a ţine discursuri în faţa altor persoane astfel încât informaţia să fie transmisă eficient

De percepţie socială:a fi conştient de reacţiile celorlalţi şi a înţelege cauzele care stau la baza acestor reacţii.

 

  

Aptitudini

Sensibilitatea la probleme:abilitatea de a conştientiza dacă ceva este în neregulă sau e probabil să nu meargă bine. Nu implică şi rezolvarea efectivă a problemei, doar recunoaşterea faptului că există o problemă.

Claritatea discursului:abilitatea de a vorbi clar în faţa celorlalţi astfel încât să te faci înţeles.

Raţionament deductiv:abilitatea de a aplica reguli generale la probleme specifice pentru a produce soluţii adecvate.

De înţelegere verbală:abilitatea de a asculta şi înţelege informaţii şi idei prezentate oral, prin cuvinte şi fraze vorbite

De exprimare orală:abilitatea de a comunica verbal informaţii şi idei într-o manieră în care să faciliteze înţelegerea celorlalţi

Exprimarea în scris:abilitatea de a comunica informaţii şi idei în scris într-o manieră în care să faciliteze înţelegerea celorlalţi

Raţionament inductiv:abilitatea de a combina informaţii disparate pentru a extrage reguli generale sau concluzii

 

  

Interese

Caracter investigativ:ocupaţiile cu caracter investigativ presupun în mod frecvent lucrul cu idei şi necesită un efort cognitiv susţinut.

Caracter întreprinzător:acest tip de ocupaţii presupun foarte frecvent iniţierea şi ducerea la bun sfârşit a proiectelor. Implică de asemenea exercitarea conducerii şi luarea de decizii în mod frecvent.

Caracter social:ocupaţiile cu caracter social implică cel mai adesea lucrul, comunicarea cu oamenii, educarea celorlalţi. De cele mai multe ori este vorba de a acorda asistenţă şi de a oferi servicii celorlalţi.

Marcus Victor Grant

Copyright © Marcus Victor Grant 2015-prezent, toate drepturile rezervate.

Materialele publicate pe acest blog sunt supuse acestui disclaimer.

Te invit să-ţi împărtăşeşti gândurile în legătură cu acest conţinut!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.